--- Go to the 'Hyakunin Isshu Series' Front Page ---

Minamoto no Kanemasa

Lady Sagami

Fujiwara no Michimasa

Abbot Henjo

Oeno Masafusa

The ninth set of ten prints (1997).

(Click on a print to select it)

Fujiwara no Akisuke

Funya no Asayasu

Lady Suo

Fujiwara no Toshiyuki

Saka no Ue no Korenori