--- Go to the 'Hyakunin Isshu Series' Front Page ---

Fujiwara no Okikaze

Lady Katako

Fujiwara no Yoshitaka

Saigyo Hoshi

Fujiwara no Ietaka

The tenth set of ten prints (1998).

(Click on a print to select it)

Minamoto no Sanetomo

Oshiko-uchi no Mitsune

Lady Koshikibu

Fujiwara no Mototoshi

Emperor Juntoku