--- Go to the 'Hyakunin Isshu Series' Front Page ---

Sutoku In

Shikishi Naishinno

Gonchunagon Sadaie

Saki no Daisojo Jien

Chunagon Yukihira

The eighth set of ten prints (1996).

(Click on a print to select it)

Fujiwara no Yoshitsune

Monk Sosei

Gido Sanshi no Haha

Fujiwara no Kiyosuke

Motoyoshi Shinno