--- Go to the 'Hyakunin Isshu Series' Front Page ---

Sanjo In

Koka Mon-in no Beto

Chunagon Kanesuke

Daisojo Gyoson

Sone no Yoshitada

The seventh set of ten prints (1995).

(Click on a print to select it)

Sangi no Takamura

Gotoku Daiji no Sadaijin

Ukon

Mibu no Tadamine

Sugawara no Michizane