--- Go to the 'Hyakunin Isshu Series' Front Page ---

Jito Tenno

Murasaki Shikibu

Ki no Tsurayuki

Kisen Hoshi

Mibu no Tadami

The sixth set of ten prints (1994).

(Click on a print to select it)

Taira no Kanemori

Chunagon Yakamochi

Udaisho Michi- tsuna no Haha

Minamoto no Muneyuki

Kawara no Sadaijin