--- Go to the 'Hyakunin Isshu Series' Front Page ---

Fujiwara no Michinobu

Imbumon In no Taifu

Gonchunagon Sadayori

Noin Hoshi

Sanjo no Udaijin

The fifth set of ten prints (1993).

(Click on a print to select it)

Minamoto no Shigeyuki

Funya no Yasuhide

Izumi Shikibu

Onakatomi no Yoshinobu

Yozei In