--- Go to the 'Hyakunin Isshu Series' Front Page ---

Koko Tenno

Sei Shonagon

Abe no Nakamaro

Egyo Hoshi

Kakinomoto no Hitomaro

The second set of ten prints (1990).

(Click on a print to select it)

Gonchunagon Atsutada

Minamoto no Toshiyori

Ise no Taifu

Fujiwara no Shunzei

Sangi Hitoshi