--- Go to the 'Hyakunin Isshu Series' Front Page ---

Tenji Tenno

Ono No Komachi

Dainagon Tsunenobu

Semi Maru

Kiyohara no Motosuke

The first set of ten prints (1989).

(Click on a print to select it)

Oeno Chisato

Chunagon Asatada

Taikenmon In Horikawa

Sarumaru Dayu

Dainagon Kinto