--- Go to the 'Hyakunin Isshu Series' Front Page ---

Gotoba In

Nijo in no Sanuki

Ki no Tomonori

Shun-e Hoshi

Harumichi no Tsuraki

The third set of ten prints (1991).

(Click on a print to select it)

Ariwara no Narihira

Ryozen Hoshi

Akazome Emon

Sangi Masatsune

Teishin Ko